ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
strona główna Logo jakosc

Przetargi > Niepubliczne

Wydruk

Dostawa wyrobów hutniczych

Znak sprawy: GZZ-WK-2414-20/10
Publikacja do: 2010-07-08

Zamawiający: ELEKTROWNIA "KOZIENICE" Spółka Akcyjna
Świerże Górne, gmina Kozienice, 26-900 Kozienice 1, Polska
NIP: 812 00 05 470, REGON: 670908367
tel.: (0-48) 614-24-14, fax: (0-48) 614-35-16
Kancelaria Ogólna: (0-48) 614-16-55, fax: (0-48) 614-10-55
adres internetowy: www.elko.com.pl
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000060541, o kapitale zakładowym w wysokości 450 000 000 zł, kapitale wpłaconym w wysokości 450 000 000 zł; Konto: Bank Pekao S.A. O/Kozienice 70 1240 5703 1111 0000 4901 5522.

Nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów: Wałęka Krzysztof tel. (0-48) 614-10-23 fax: (0-48) 614-26-60

1. Przedmiot zamówienia:
1.1 BLACHA STALOWA GAT.ST3S/S235JR GRUB.8 MM kg 200
1.2 BLACHA STALOWA GAT.35HGS GR.25MM kg 200
1.3 BLACHA STALOWA GAT.14HNMBCU GR.20MM kg 160
1.4 BLACHA TRAPEZOWA TYP T18 KOLOR RAL1001 GR.0,7MM SZER = 160 CM m 60
1.5 KĄTOWNIK RÓWNORAMIENNY ST3S/S235JR 40X40X4MM kg 400
1.6 KĄTOWNIK RÓWNORAMIENNY ST3S/S235JR 30X30X4MM kg 22
1.7 ODKUWKA STALOWA GAT.1.4462 FI 220X60 MM szt 1
1.8 ODKUWKA STALOWA GAT.1.4462 FI 280X60 MM szt 1
1.9 ODKUWKA STALOWA GAT.1.4462 FI 200X80 MM szt 1
1.10 ODKUWKA STALOWA GAT.1.4462 FI 150X80 MM szt 1
1.11 ODKUWKA STALOWA GAT.1.4462 FI 90X90 MM szt 3
1.12 PRĘT STALOWY H9S2 FI30 kg 20
1.13 PRĘT STALOWY H9S2 FI50 kg 30
1.14 PRĘT STALOWY 40HM FI 16 kg 30
1.15 PRĘT STALOWY GAT.20 FI10 kg 30
1.16 PRĘT STALOWY OKRĄGŁY GAT. 20 FI 30 MM kg 180
1.17 PRĘT STALOWY OKRĄGŁY GAT.20 FI 25 kg 40
1.18 PRĘT STALOWY OKRĄGŁY GAT.1.4462 FI 12 MM kg 10
1.19 PRĘT STALOWY OKRĄGŁY GAT.1.4462 FI 16 MM kg 10
1.20 PRĘT STALOWY OKRĄGŁY GAT.1.4462 FI 25 MM kg 20
1.21 PRĘT SZEŚCIOKĄTNY 2H13 S=24 kg 120
1.22 RURA KOTŁOWA GAT.15HM FI 108,0X10,0 m 50
1.23 RURA KOTŁOWA GAT. 15MO3 FI 610 X 10-12,5 m 24
1.24 RURA PRZEWODOWA R35 FI 406,4X12MM m 24
1.25 RURA PRZEWODOWA R35 FI 219X6,3MM m 20
1.26 RURA PRZEWODOWA R35 FI 20X3,2MM m 50
1.27 RURA PRZEWODOWA R35 FI 16X3,2MM m 150
1.28 RURA PRZEWODOWA P265GH FI 914X10MM m 6
1.29 RURA PRZEWODOWA ST3S/S235JR FI 874X12MM m 6

2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na jedną lub więcej z 29. pozycji/ części wyszczególnionych w pkt. 1.
3. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych tylko w przypadku zamienników gatunków wg różnych norm.
4. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30.07.2010 lub nie dłuższy niż 2 (dwa tygodnie od daty otrzymania przez wykonawcę podpisanego zamówienia;
5. Wadium: 4.000,00 zł (słownie: złotych cztery tysiące)
6. Wymagania techniczne dot. materiałów oraz warunki uczestnictwa w postępowaniu: jak w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena;
8. Termin i miejsce składania ofert.
8.1. data: 08-07-2010 roku, godz. 9:00
8.2. miejsce: Kancelaria Ogólna, Budynek Administracji (pok. 20 parter) Elektrowni "Kozienice" S.A.
9. Termin związania ofertą: 60 dni
10. Termin i miejsce otwarcia ofert.
10.1. data: 08-07-2010 roku, godz. 12:30
10.2. miejsce: Elektrownia "Kozienice" S.A. budynek "Szpilka" pok. 510.
11. Język oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału postępowaniu - polski.
12. Dokumenty terminy i warunki ich uzyskania.
12.1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej Elektrowni "Kozienice" S.A.: http://www.elko.com.pl - jako załącznik do niniejszego ogłoszenia. Na podstawie pisemnego zapotrzebowania można też ją uzyskać osobiście lub przez kuriera u Zamawiającego lub przesyłką pocztową poleconą za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W przypadku rozbieżności w treści obowiązująca jest wersja papierowa. Koszt wysyłki przez kuriera na koszt wykonawcy.
12.2. Wymagane dokumenty, oświadczenia itp. - opisano w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn.
14. Wszelkie zmiany i odpowiedzi na zapytania dostawców dotyczące niniejszego przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Dołączone pliki:
  • Informacja dla Wykonawców (Specyfikacja Warunków Zamówienia WK-20.doc)   [ Pobierz ]

Dowiedz się więcej

Wirtualna elektrownia

ENEA Wytwarzanie S.A. to centrum kompetencji energetycznej w Grupie Kapitałowej Enea ...

home-img-ofirmie dowiedz się więcej

EKO-INWESTYCJE

Ochrona Środowiska

Przyszłość Spółki to zwiększenie jej zdolności wytwórczych
Wejście do Grupy Kapitałowej ENEA S.A. oraz jej planowany debiut giełdowy stworzył dla Spółki możliwości inwestycyjne. Są one związane z koniecznością budowy nowych mocy wytwórczych oraz dostosowaniem działalności do wymogów unijnych w zakresie ochrony środowiska.

home-img-ofirmie dowiedz się więcej