ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
strona główna Logo jakosc

Przetargi > Niepubliczne

Wydruk

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZOWNYM NA SPRZEDAŻ ZŁOMU Z MAGAZYNU M5 ELEKTROWNI „KOZIENICE” S.A.

Znak sprawy: GSU-2425-5/11
Publikacja do: 2011-09-27
Lokalizacja: Świerże Górne

ELEKTROWNIA "KOZIENICE" Spółka Akcyjna Świerże Górne, gmina Kozienice, 26-900 Kozienice 1, Polska
NIP: 812 00 05 470, REGON: 670908367
Informacja tel.: 48 614-24-14, fax: 48 614-35-16 Kancelaria Ogólna: 48 614-16-55, fax: 48 614-10-55
adres internetowy: www.elko.com.pl
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000060541, o kapitale zakładowym w wysokości 462 482 440 zł, kapitale wpłaconym w wysokości 462 482 440 zł; Konto: Bank Pekao S.A. O/Kozienice 70 1240 5703 1111 0000 4901 5522.
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZŁOMU Z MAGAZYNU M5 ELEKTROWNI „KOZIENICE” S.A.
1. Przedmiot sprzedaży.
1.1. Przedmiotem sprzedaży jest złom zgromadzony w magazynie M5 Elektrowni „Kozienice” S.A. podzielony na następujące pozycje:
Lp.Nazwa pozycji Wzorzec Ilość Jednostka Kod odpadu
1.1.1 Złom stalowy mieszany 650,00 t 170405
1.1.2 Złom stalowy Wióry 11,00 t 170405
1.1.3 Złom użytkowy z chłodnic 1,58 t 170401,170402
1.1.4 Złom z szyn 20,00 t 170405
1.1.5 Złom mosiądzu stopowego Odpady 1,57 t 170401
Złom do obejrzenia w magazynie M5 Elektrowni „Kozienice” S.A.
1.2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
1.3.Sprzedający dopuszcza złożenie przez jednego Kupującego wyłącznie jednej oferty (na jedną , kilka lub wszystkie pozycje od 1.1.1 do 1.1.5.)
2. Wadium wynosi: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
3. Warunki uczestnictwa w postępowaniu podano w SWS.
4. Kryteria oceny ofert - Najwyższa Cena Netto.
5. Termin i miejsce składania ofert.
5.1. Termin: do dnia 27.09.2011r. do godz. 11.30.
5.2. Miejsce: Elektrownia „Kozienice” S.A., Kancelaria Ogólna, Budynek Administracji pok. 20
6. Termin i miejsce otwarcia ofert.
6.1. Termin: 27.09.2011r. godz. 12.00.
6.2. Miejsce: Elektrownia „Kozienice” S.A., budynek „BUT”, II piętro w Sali Konferencyjnej Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych.
7. Termin związania ofertą 50 dni
8. Język oferty – polski.
9. Dokumenty i warunki ich uzyskania.
Specyfikacja Warunków Sprzedaży (SWS) – dostępna na stronie internetowej Elektrowni „Kozienice” S.A. www.elko.com.pl, zakładka przetargi niepubliczne. Można ją również uzyskać osobiście u Sprzedającego lub przesyłką pocztową za zwrotnym poświadczeniem odbioru na koszt Kupującego.
10. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
11. Nazwiska osób uprawnionych do kontaktów: Mariusz Maciąg; tel. (48) 611 59 63, Mariusz Charęza; tel. (48) 611 58 34, Artur Kukułowicz; tel. (48) 614 14 04, fax: (48) 611 58 22.

Dołączone pliki:
  • Specyfikacja warunków Sprzedaży (SWS) do przetargu nieograniczonego na sprzedaż złomu z magazynu M5 Elektrowni "Kozienice" SA (SWS złom wrzesień 2011 .doc)   [ Pobierz ]

Dowiedz się więcej

Wirtualna elektrownia

ENEA Wytwarzanie S.A. to centrum kompetencji energetycznej w Grupie Kapitałowej Enea ...

home-img-ofirmie dowiedz się więcej

EKO-INWESTYCJE

Ochrona Środowiska

Przyszłość Spółki to zwiększenie jej zdolności wytwórczych
Wejście do Grupy Kapitałowej ENEA S.A. oraz jej planowany debiut giełdowy stworzył dla Spółki możliwości inwestycyjne. Są one związane z koniecznością budowy nowych mocy wytwórczych oraz dostosowaniem działalności do wymogów unijnych w zakresie ochrony środowiska.

home-img-ofirmie dowiedz się więcej